Algemene voorwaarden van Thuiswinkel en aanvullende voorwaarden van reBuy reCommerce GmbH

Stand 20.04.2018


Indien de bepalingen van deel 1 in strijd zijn met die van deel 2 van deze algemene gebruiks- en bedrijfsvoorwaarden, zijn de bepalingen van deel 1 van toepassing, tenzij een bepaling in deel 2 voor de klant gunstiger is. Dit geldt niet voor de verkorting van de wettelijke garantie voor gebruikte goederen, §3 VI.


Deel 1. Algemene voorwaarden Thuiswinkel

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand
gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van
de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 9 juni 2014.

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - DefinitiesIn deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  

1.  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten
verwerft in verband met een overeenkomst op afstand
en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de
ondernemer; 

2.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.  Dag: kalenderdag;

5.  Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6.  Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale
inhoud gedurende een bepaalde periode;

7.  Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer
in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd,
en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.  Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst
op afstand;

9.  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten,  (toegang tot) digitale
inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10.  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het
kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten,
waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;

11.  Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier
voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn
bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12.  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemerNaam ondernemer: reBuy reCommerce GmbH
handelend onder de naam/namen: reBuy

Vestigings- & bezoekadres::

Potsdamer Str. 188
10783 Berlin
Duitsland

Telefoonnummer: 030-7740309
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: support@rebuy.nl

KvK-nummer: HRB 109344 B Duitsland
Btw-nummer: NL824085516B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer
zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3.  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan
de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden
langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbodIndien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in
het aanbod vermeld.

2.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn,
die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomstDe overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige
webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen
in acht nemen.

4.  De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders –  op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.  De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier
kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.  het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b.  de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.  de prijs met inbegrip van alle belastingen van het  product, dienst of digitale inhoud; voor zover van
toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
op afstand;
e.  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is;
f.  indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - HerroepingsrechtBij producten:
1.  De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd
van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar
de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a.  als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument,
of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de
consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling
van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
b.  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen; 
c.  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3.  De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op
een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.

4.  De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst..

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet
informeren over herroepingsrecht:

5.  Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de
oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.  Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen
twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de
dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


1.  Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product
vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier
van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3.  De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor
of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht  heeft
verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan


1.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel
van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.  Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de
consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als
de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af  te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk
geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.  De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele
staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.  Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.  De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet
heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6.  Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de
levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of
bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd
dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van
herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7.  De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit,
die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van
stadsverwarming, indien:
a.  de ondernemer de consument de wettelijk verplichte  informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b.  de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water,
elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8.  De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
geleverde digitale inhoud, indien:
a.  hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming
van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b.  hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c.  de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping1.  Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt
hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2.  De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de
ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op
de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af  te
halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat
hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3.  De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de
consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.  Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrechtDe ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de
ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1.  Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is  aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2.  Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een
verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden
aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling,
onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud
en/of diensten af te nemen;

3.  Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a.  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.  de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst
volledig heeft uitgevoerd;

4.  Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 

5.  Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling  van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
autoverhuurdiensten en catering;

6.  Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode
van uitvoering daarvan is voorzien;

7.  Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;

8.  Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9.  Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10.  Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11.  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de
levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van
schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12.  Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;

13.  Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14.  De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a.  de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b.  de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs1.  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.

2.  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld. 

3.  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij
het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en: 
a.  deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

5.  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen
staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.  Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer
de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is  tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de
overeenkomst..

3.  Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent
waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk
verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering1.  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij  de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3.  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4  van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de
ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij
de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.  Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld
terugbetalen.

5.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van
bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlengingOpzegging:

1.  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.  De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.

3.  De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
−  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot  opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;
−  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
−  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.

5.  In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen  en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor  een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6.  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in
geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws-
en weekbladen en tijdschriften.

7.  Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
8.  Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te
allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling1.  Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of
bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een
overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht
worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.

4.  Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer
is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om
alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn,
over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%
over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende €
5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van
genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling1.  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd  nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van
ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.  Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een
klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht
wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Thuiswinkel.org gestuurd.

5.  De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op
te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen1.  Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.  Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3.  Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4.  Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de
consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen
vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5.  Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze
keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6.  Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf
weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij
zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de
ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd
het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7.  De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de
Geschillencommissie  (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De
beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8.  De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer
surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk
heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is
gewezen.

9.  Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies
voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten
geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of
dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen
de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie1.  Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie
Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending
ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na
toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot
maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument
uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het
meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies
nakomt.

2.  Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij
Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering
op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die
boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen
naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.


Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingenAanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel1.  Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond. 

2.  Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd,
met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de
consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan:
  • [ naam ondernemer]
  • [ geografisch adres ondernemer]
  • [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  • [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij*
 • onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
 • de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*
 • herroep/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Deel 2. Aanvullende voorwaarden reBuy

reBuy is een dienst die het mogelijk maakt om gebruikte producten zoals mobiele telefoons, tablets, consoles, muziekspelers, camera’s (inbegrepen in onze catalogus) met weinig inspanning tegen een vaste prijs te verkopen (zie §2 voor verkopen van u aan reBuy). Daarnaast kunt u dergelijke gebruikte producten, reBuy-tegoed en nieuwe telefoon- tabletaccesoires tegen een voordelige prijs inkopen (zie §3 voor verkopen van reBuy aan u). Daarvoor als ook voor het gebruik van onze dienst en website gelden deze gebruiks- en algemene voorwaarden. Daarnaast bieden wij u aanvullende reBuy-services aan (bijvoorbeeld ‘mijn account’ en ‘reBuy-tegoed’) met aanvullende voorwaarden aan. In dit geval zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden de aanvullende voorwaarden tegenspreken, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing.

Contractant

Contractant en aanbieder van reBuy en reBuy.nl

reBuy reCommerce GmbH Potsdamer Str. 188 10783 Berlijn Duitsland

reBuy reCommerce GmbH is een Duitse onderneming met het hoofdkantoor op het adres Potsdamer straße, 10783 Berlijn.

Kantoor van de bevoegde rechtelijke instantie: Rechtbank van het kanton Berlijn (Charlottenburg) HRB 109344 B;

Btw-nummer: NL824085516B01

Directeur en verantwoordelijke voor de inhoud van de site:
Dr. Philipp Gattner

Contactinformatie:

E-mail: support@rebuy.nl
Link naar contactformulier toevoegen
Telefoonnummer: 020-7018519

Bank:

Rekeninghouder: reBuy reCommerce GmbH
Instelling: Commerzbank
IBAN: DE29 1004 0000 0575 7620 00
BIC: COBADEFFXXX

Adres voor pakketten:

reBuy Kanalstr. 139 12357 Berlijn Duitsland

§1 Algemene gebruiksvoorwaarden en gemeenschappelijke regels voor aan- en verkopen

I. Toepasselijkheid van deze voorwaarden; contractanten, contracttaal en toepasselijk recht; beschikbaarheid van het contract- en accountinformatie; klantenservice;

 1. Alle contractuele overeenkomsten tussen u en ons zijn onderworpen aan deze gebruiks- en algemene voorwaarden. Uitgezonderd prioritaire individuele overeenkomsten worden er geen afwijkende of aanvullende bepalingen of AV erkend. Dit geldt zowel voor het gebruik van onze dienst, als voor aan- en verkopen tussen u en ons.
 2. De gebruiksvoorwaarden en de aankoopovereenkomsten worden afgesloten tussen uzelf en ons, reBuy reCommerce GmbH (adres en contactgegevens: zie hierboven, § 1).
 3. De voertaal van de overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands. Behoudens prioritaire dwingende bepalingen van buitenlands recht is enkel het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.
 4. De logistiek, reparatie en klantenservice is overgedragen aan reBuy reCommerce Services GmbH & Co. KG. Kanalstr. 139. 12347 Berlijn.
 5. Indien zekere bepalingen van de tussen uzelf en ons afgesloten overeenkomst, in het bijzonder de bepalingen van deze algemene gebruiks- en contractvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met de openbare orde of wanneer ze omwille van andere redenen ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en deze algemene gebruiks- en contractvoorwaarden onverminderd van toepassing.

II. Inhoud van de overeenkomst en rekeninggegevens, klantenservice

 1. De inhoud van de overeenkomsten wordt door ons bewaard volgens de wettelijke voorschriften en in het kader van onze bedrijfsboekhouding. U kunt de inhoud van uw overeenkomsten inkijken door contact op te nemen met onze klantenservice (support@reBuy.nl). Wij adviseren u bovendien om van ons ontvangen documenten met betrekking tot overeenkomsten af te drukken of te bewaren in uw administratie. Als u de verkoop rechtstreeks op www.reBuy.nl heeft tot stand gebracht, kunt u uw gegevens en de status van uw lopende verkoop steeds raadplegen via de link 'Mijn Account' op www.reBuy.nl.
 2. Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u onze klantenservice contacteren op de hierboven vermelde wijze.

III. Het gebruik van onze website/diensten en het openen van een klantenaccount, nieuwsbrief, ons gebruik van uw gegevens, recensies en toekenning van rechten

 1. Om van onze diensten gebruik te kunnen maken, moet u handelingsbekwaam zijn en een account op onze website aanmaken. Registratie is gratis.
 2. Vul het online registratieformulier volledig en waarheidsgetrouw in om een account aan te maken. Indien uw gegevens wijzigen bent u zelf verantwoordelijk voor het updaten ervan. Wanneer u bent aangemeld kunnen alle wijzigingen online worden aangebracht onder 'Mijn Account'. Om misbruik te voorkomen, dient u uw informatie geheim te houden en niet vrij te geven aan derden.
 3. Elke klant mag slechts één account aanmaken.
 4. Indien u uw gegevens bij ons wilt verwijderen, neemt u contact op met onze klantenservice. Het verwijderen van uw account gebeurt met onmiddellijke ingang; de verwijdering van de bewaarde gegevens gebeurt apart, nadat alle lopende aankooptransacties zijn afgesloten en eventuele wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Gelieve voor back-ups te zorgen van alle gegevens met betrekking tot uw account die u nog nodig heeft.

§2 Aankoop van uw gebruikte artikelen door ons (aankopen)

I. Totstandkoming van de overeenkomst en verder verloop

 1. U bezorgt ons een aanbieding tot aankoop van gebruikte producten, wanneer u gebruik maakt van de overeenkomstige aankoopfunctie (proces) op onze website www.reBuy.nl.

  U benoemt het aangeboden artikel aan de hand van onze productcatalogus en geeft een beschrijving van de staat van het artikel met behulp van onze catalogus met criteria. Wij kopen enkel producten aan die zijn opgenomen in onze productcatalogus en die voldoen aan onze kwaliteitsnormen.

  Vervolgens heeft u de mogelijkheid om uw gegevens na te kijken en indien nodig aan te passen, alvorens u een bindende verkoopovereenkomst aangaat, door op de knop 'Verkopen' te drukken.

  Op basis van uw beschrijving van het artikel en de staat ervan, geven we op onze website reeds vrijblijvend een indicatie van de prijs die u van ons ontvangt als het artikel daadwerkelijk overeenstemt met de door u opgegeven beschrijving. Het gaat hier slechts om een indicatie en dit betekent nog niet dat uw aanbieding door ons wordt aanvaard.

  Vanaf de aanbieding heeft u 14 dagen de tijd om ons het aangeboden product toe te sturen. Maak hiervoor gebruik van het beschikbare verzendetiket (zie verderop § 2 nr. II.1.).

  Zodra wij het product hebben ontvangen, kijken wij de staat ervan onmiddellijk na. Opgestuurde pakketten kunnen integraal geweigerd worden, ongeacht de status van individuele producten, wanneer de inhoud ervan door ons omwille van gezondheidsredenen niet kan worden nagekeken. Elk nazicht is voor ons onmogelijk wanneer de verpakking of delen van de inhoud van het pakket sterk verontreinigd zijn of als er een sterke geur wordt waargenomen, die wijst op vocht of schimmel. Hieraan zijn voor u desgevallend bijkomende kosten verbonden.

  1. Als het product en de staat ervan overeenkomen met uw beschrijving, laten we u via e-mail weten uw aanbieding aan de vooraf bepaalde prijs te aanvaarden. Hiermee ontstaat er bijgevolg een overeenkomst tussen u en ons.
  2. Wanneer bij het nazicht van het ingezonden artikel blijkt dat de werkelijke toestand verschillend is dan door u beschreven, wijzen we uw aanbieding via e-mail af en doen we u een nieuw aanbod met een aangepaste prijs, overeenkomstig onze criteria en de staat van het product (tegenaanbod).

   U kunt dit tegenaanbod binnen de 7 dagen het ontvangen van onze e-mail aanvaarden of weigeren. Deze beslissing kunt u doorgeven in het beslissingportaal welke u kunt bezoeken door te klikken op de link in ons bericht. Aanvaardt u ons tegenaanbod, dan ontstaat er op basis hiervan een overeenkomst tussen u en ons.

   Weigert u ons tegenaanbod, dan komt er geen overeenkomst tot stand. Na een voorafgaand e-mailbericht ter kennisgeving, sturen we uw artikel gratis en op onze verantwoordelijkheid terug naar het door u opgegeven adres of we gooien het op uw vraag weg. Indien het pakket omwille van een ongeldig adres niet besteld kan worden, vragen we u via e-mail om binnen de 5 dagen een correct adres mee te delen. Wanneer u niet reageert op dit verzoek en evenmin binnen de 3 weken reageert op een bijkomend verzoek, gaat u ermee akkoord dat de goederen in kwestie uit het systeem worden verwijderd en dat u afziet van de eigendom van de goederen. U kunt dan geen aanspraak meer maken op de terugzending ervan.

   Wanneer u niet binnen de 7 dagen reageert op onze e-mail met het tegenaanbod of wanneer u dit tegenaanbod niet uitdrukkelijk aanvaardt of weigert, gaan wij ervan uit dat u ons tegenaanbod aanvaardt. Er ontstaat dan ook een overeenkomst op basis van ons tegenaanbod. Wij zullen hier nogmaals nadrukkelijk op wijzen in de e-mail met daarin het tegenaanbod.

  3. Wanneer tijdens onze controle van de goederen blijkt dat wij deze niet aan kunnen kopen (omdat wij deze niet in ons assortiment hebben) of we uw geen prijs aanbieden kunnen (defecte goederen), zullen we uw verkoopaanbod afwijzen en bieden u de mogelijkheid om het product te recyclen of kosteloos en verzekerd te laten retourneren op het door u aangegeven adres.

   Indien u niet binnen 14 dagen op onze e-mail reageert, en dus verzuimd om uitdrukkelijk aan te geven of u het tegenbod accepteert of afwijst, gaan we ervan uit dat we het product dienen te behouden. Wij zullen hier nadrukkelijk op wijzen in de e-mail met daarin het tegenaanbod.

 2. Wanneer u ons meerdere producten aanbiedt, wordt er voor elk ervan een afzonderlijke koopovereenkomst opgemaakt. Bij meerdere gelijkaardige producten ontstaat er slechts een overeenkomst onder de volgende voorwaarden.
 3. Een aankoop gebeurt enkel van hoeveelheden die billijk zijn voor private klanten. Wanneer u ons meerdere eenheden van hetzelfde product aanbiedt, behouden we ons het recht voor om u voor elk van deze producten een nieuw aanbod (tegenaanbod) te doen of uw aanbieding te weigeren.
 4. Wanneer u ons, afwijkend van paragraaf 1. - 3., bijkomende producten bezorgt, worden deze goederen beschouwd als een gift, voor zover ze een gezamenlijke aankoopwaarde voor reBuy hebben van minder dan € 3 of wanneer ze niet zijn opgenomen in de reBuy-productcatalogus. U ontvangt voor deze gift geen vergoeding, rekening of bewijs van donatie.

II. Verzending bij aankoop, kosten van verzending, vervoersrisico, gegevensbeveiliging en gegevensverwijdering

 1. Het verzenden van goederen vanuit Nederland is gratis als u gebruik maakt van ons verzendetiket. Het verzendetiket kan van op onze website gratis worden afgedrukt. Verzendingen met gebruik van ons verzendetiket zijn verzekerd indien u deze verzendt via PostNL Pakketten. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen kunnen door ons worden geweigerd. Bijkomende kosten die hierdoor ontstaan zijn voor uw rekening.
 2. Alle producten die u aan reBuy verstuurt, dienen goed verpakt en met het reBuy-verzendlabel verzonden te worden. Indien deze richtlijnen niet gevolgd worden, draagt u het transportrisico op schade en verlies zelf.
 3. U stemt ermee in gegevens, zoals onder meer contacten, berichten, foto's en muziek definitief te verwijderen voordat u de apparaten opstuurt. Doorgaans - zonder hiertoe verplicht te zijn - voeren we bij de ontvangst en controle van de goederen de volgende handelingen uit: het verwijderen van gegevens, het herstellen van de fabrieksinstellingen en het updaten van de software. Dit zorgt doorgaans voor een permanente verwijdering van aanwezige gegevens. Wij zijn evenwel niet verantwoordelijk voor de veiligheid en het bewaren van persoonlijke gegevens, noch dragen we enige verantwoordelijk indien deze gegevens in handen van derden zouden vallen.

III. Uitbetaling

 1. Betalingen worden gedaan op een bankrekening of een PayPal-rekening naar keuze. Geef relevante accountgegevens waarheidsgetrouw en volledig op. Het risico voor verkeerde invoer ligt bij u. Als een betaling niet doorgaat en naar ons wordt teruggestort, wordt het bedrag bijgeschreven op uw reBuy-account. U kunt er dan voor kiezen uw tegoed bij uw volgende aankoop te gebruiken of alsnog over te maken naar uw bankrekening.
 2. Afhankelijk van de bank en het land gebeuren uitbetalingen op een door u gekozen rekening 1 tot 3 werkdagen na de aanvraag. Bij overschrijvingen naar het buitenland draagt u de eventuele bijkomende kosten. Naar deze kosten kunt u informeren bij uw bank. Overschrijvingen naar Nederlandse bankrekeningen zijn gratis.

IV. Eigendom en garantie van de producten bij een aankoop, vrijwaring door u

 1. Door uw aanbieding bij ons in te dienen, garandeert u ons dat u de rechtmatige eigenaar bent van het van het product, en dat u bovendien wettelijk gerechtigd bent om het product aan ons te verkopen en de eigendom ervan over te dragen.
 2. Verder garandeert u ons dat er geen derden wettelijk aanspraak kunnen maken op de aangeboden producten.
 3. Bovendien gaat u er met het indienen van uw aanbieding mee akkoord, ons met betrekking tot deze producten te vrijwaren van elke aanspraak door derden, van welke aard of oorsprong ook. Ook gaat u ermee akkoord mogelijke schade te vergoeden die voor ons kan ontstaan in het kader van de aankoop, met inbegrip van gemaakte kosten voor alle noodzakelijke of gepaste tussenkomst van een advocaat of van andere juridische bijstand.

§ 3 Verkoop van artikelen door ons aan u (aankopen)

I. Totstandkoming en uitvoering van het contract; eigendomsvoorbehoud; verzuim

 1. Door op onze site (in deze catalogus) een of meer artikelen uit te kiezen en aan uw virtuele winkelmandje toe te voegen, de verdere bestelprocedure te doorlopen en tot slot op de dienovereenkomstig gelabelde knop 'Kopen' te drukken, plaatst u een bindende bestelling. Tegelijkertijd accepteert u hiermee ons online-aanbod. Gelieve te bedenken dat artikelen in het virtuele winkelmandje geen reserveringen zijn.

  Voordat u uw bestelling naar ons verstuurt door op de 'Kopen'-knop te drukken, ontvangt u een overzicht van de door u gekozen artikelen samen met de te betalen eindprijs, incl. btw en verzend- en aanvullende kosten.

  Vóór het definitief versturen van een bestelling wordt u in de gelegenheid gesteld om uw bestelling nog eens te controleren en eventueel door het aanklikken van de desbetreffende knoppen te corrigeren of volledig te annuleren.

  Na verzending van uw bestelling ontvangt u een e-mail met een specificatie van uw bestelling en alle contractuele informatie. Deze e-mail vormt tevens de bevestiging van uw aanvaarding van het contract. Na voltooiing van de betaalprocedure (met uitzondering van bij betaling per creditcard) voeren we uw bestelling terstond uit. De bestelde artikelen versturen we naar het door u opgegeven adres. Over de verzending van de bestelde artikelen informeren we u door middel van een verzendbevestiging per e-mail. De verzendbevestiging bevat tevens een link naar uw factuur.

 2. Alle artikelen blijven tot aan voltooide betaling ons eigendom.
 3. Blijft een klant met betalingsverplichtingen jegens ons in gebreke, dan worden alle bestaande vorderingen direct opeisbaar.

II. Onderwerp van de overeenkomst en staat

 1. Onderwerp van de overeenkomst zijn de artikelen die u in het kader van de bestelling gespecificeerd (in het winkelmandje gelegd en vervolgens besteld) hebt en die in de bestel- en opdrachtbevestiging genoemd zijn, tegen de daar vermelde eindprijzen.
 2. Bij de door ons aangeboden artikelen gaat het om gebruikte producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijbehorende productbeschrijving in de artikelencatalogus.

  Gebruikte artikelen kunnen gebruikssporen, verontreinigingen door eerder gebruik, geringe, het normale gebruik niet of slechts minimaal beperkende gebreken, defecten of functionele beperkingen en soortgelijke voor gebruikte goederen typische beperkingen vertonen. Onze artikelbeschrijvingen in de catalogus vermelden dat telkens; gelieve onze artikelbeschrijvingen altijd zorgvuldig te lezen teneinde misverstanden te vermijden.

 3. Onze website bevat een complete en accurate beschrijving van het product. De afbeeldingen op onze website en in onze catalogus geven de aangeboden artikelen in nieuwe toestand weer. Indien er voor een lagere conditie is gekozen, kan het product lichtelijk afwijken van de gebruikte afbeelding. Kleuren kunnen enigszins variëren in verschillende lichtomstandigheden. Specificaties zoals tekeningen, illustraties, technische gegevens, afmetingen en presentaties zijn zoals door de fabrikant openbaar gemaakt en verwijzen naar het product in de nieuw staat. De juistheid van deze gegevens kunnen wij niet garanderen.
 4. Recensies bij de artikelen verwoorden uitsluitend de mening van de auteur van die recensie over het artikel in kwestie. Ze maken geen deel van de artikelbeschrijving en de specificatie m.b.t. de staat van het artikel uit; er kunnen geen claims jegens ons aan ontleend worden.
 5. Technische apparaten mogen altijd pas in gebruik genomen worden wanneer ze volledig op omgevingstemperatuur gekomen zijn; met name tijdens het transport kunnen apparaten afkoelen en ze dienen voor hun ingebruikneming eerst op bedrijfsklare temperatuur te komen.

III. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle in onze artikelencatalogus opgegeven prijzen zijn eindprijzen in euro en zijn vanzelfsprekend exclusief verzendkosten. Echter, reBuy brengt geen verzendkosten in rekening indient u het pakket middels het door reBuy verstrekte verzendetiket via Post NL verstuurd. De klant ontvangt met de verzendbevestiging een link naar zijn factuur inclusief btw, voor zover het niet gaat om artikelen die aan de margeregeling onderworpen zijn. De btw is in het geval van margeregeling in de koopprijs inbegrepen, maar wordt conform de regelingen van de wet op omzetbelasting niet apart gespecificeerd.
 2. U kunt betalen van een reBuy-tegoed of door middel van iDEAL, creditcard of PayPal.
  1. Bij betaling per creditcard wordt het factuurbedrag direct na aflevering van het artikel/de artikelen geïnd.
  2. Bij selectie van de betaalmethode PayPal wordt het factuurbedrag betaald via de onlinebetalingsprovider PayPal. Daartoe wordt u omgeleid naar de website van PayPal (www.paypal.com). U moet hiervoor bij PayPal ingeschreven staan of zo nodig een account aanmaken, u vervolgens met uw inloggevens legitimeren bij PayPal en daarna de betaalopdracht aan reBuy bevestigen. Voor de betalingsovereenkomst tussen u en PayPal geldt de actuele versie van de 'PayPal Gebruikersovereenkomst' van PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.; zie hiervoor www.paypal.com. #
  3. Bij selectie van de betaalwijze vooruitbetaling vermelden we onze bankgegevens in de orderbevestiging en ook op de afsluitende webpagina, zodra de bestelling geplaatst is. Een aanwezig reBuy-tegoed wordt direct met het te betalen bedrag verrekend c.q. in mindering gebracht, indien het reBuy-tegoed niet volledig toereikend is voor de betaling van de order. Het factuurbedrag dient binnen tien dagen op onze rekening bijgeschreven te zijn.
 3. Wij behouden ons voor om u naar ons goeddunken tegoedbonnen ter beschikking te stellen, waarop in voorkomende gevallen andere condities van toepassing kunnen zijn, zoals een minimaal bestelbedrag of vervaldatum. Zulke voorwaarden worden op de tegoedbon in kwestie vermeld. Per bestelling kan slechts één tegoedbon ingewisseld worden. Tegoedbonnen verstrekt in het kader van 'nieuwe klant' blijven kwantitatief beperkt tot één tegoedbon per klant. We behouden het recht voor om in geval van kwantitatieve overschrijding de waarde van onrechtmatig ingewisselde tegoedbonnen tot voorwerp van schuldvergelijking te maken en/of de waarde van een dergelijk reBuy-tegoed op www.reBuy.nl te verrekenen en/of u het bedrag in rekening te brengen.

  In het geval van een verzamelbestelling wordt de tegoedbon evenredig over de bestelde artikelen en de koopprijs daarvan verrekend, zodat we u in het geval van een herroeping (zie § 3 V van deze algemene voorwaarden) van individuele artikelen uit een verzamelbestelling (deelherroeping) de koopprijs verminderd met de evenredig verrekende waarde van de tegoedbon uitbetalen.

IV. Levering; transportgevaar/-risico

 1. Direct zodra de bestelling is afgerond, zenden wij u het artikel, tenzij anders met u overeengekomen (bij de betaalmethoden vooruitbetaling, PayPal en iDEAL) toe op het adres of Packstation dat u bij de bestelling hebt opgegeven.

  De levertijd hangt af van de looptijd bij de expediteur waarop een beroep wordt gedaan en bedraagt 2-3 werkdagen vanaf het moment van bijschrijving van de betaling, tenzij in de aanbieding anders aangegeven.

  Mocht een levering aan u niet uitvoerbaar zijn, omdat het geleverde artikel niet door uw huisdeur, ingangsdeur of het trappenhuis past of omdat u niet op het door u opgegeven bezorgadres getraceerd kon worden, dan draagt u de kosten voor de mislukte bezorging.

  Mocht het artikel door uw schuld ook bij een tweede poging tot bezorging niet afgeleverd kunnen worden, dan verklaren we bij voorbaat de overeenkomst als ontbonden. Eventueel door u gedane betalingen worden direct gerestitueerd. Wij behouden ons het recht voor om de door ons gemaakte kosten in te houden.

 2. Wanneer u aankopen gebruikt in het kader van uw beroepsuitoefening (als al of niet zelfstandige ondernemer), gaat het transportgevaar, d.i. het gevaar van toevallige beschadiging of andere verslechtering of vernietiging van het bestelde artikel tijdens transport, op u over zodra we het artikel overgedragen hebben aan de expediteur waaraan de opdracht is verstrekt. Wanneer u een aankoop gebruikt voor een doel dat niet tot uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening gerekend kan worden (consument), dragen wij het transportrisico tot het moment dat de expediteur het artikel aan u overgedragen heeft.

V. Herroepingsrecht bij overeenkomsten met consumenten

 1. Wanneer u een consument bent, d.i. de aankoop gebruikt voor een doel dat overwegend niet tot uw (al of niet zelfstandige) beroepsuitoefening gerekend kan worden, geniet u het hierna beschreven herroepingsrecht.

  ***Instructies voor herroeping***

  Herroepingsrecht bij overeenkomsten

  U hebt het recht om deze overeenkomst binnen eenentwintig dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

  De herroepingstermijn bedraagt eenentwintig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de expediteur is, het laatste goed in bezit gekregen hebt resp. heeft.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons (reBuy Logistikzentrum, Kanalstraße 139, 12357 Berlin (telefoon: +31 (0)20 / 207 018 519, fax: +49 (0)30 / 400 338 199, e-mail: support@rebuy.nl) van uw besluit om deze overeenkomst op te zeggen op de hoogte te stellen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, telefax of e-mail). U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde model-herroepingsformulier, maar bent daartoe niet verplicht.

  Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van bezorgen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld aan u terug te betalen, ten laatste veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. We betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken met u zijn gemaakt; in geen geval worden u met deze terugbetaling verbonden kosten in rekening gebracht. Wij mogen met terugbetaling wachten totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naargelang van welk tijdstip het eerst valt.

  U dient de goederen onverwijld, doch in elk geval ten laatste veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, naar ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan indien u de goederen verstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

  Het terugzenden van de goederen is gratis voor u indien u het door reBuy verstrekte verzendlabel gebruikt en het pakket bij een Post NL punt afleverd.

  U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies terug te voeren is op gebruik van uw kant op een manier die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, kenmerken en werking van de goederen.

  Opmerking m.b.t. het niet-bestaan van herroepingsrecht

  Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten op afstand betreffende

  • de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die ondubbelzinnig op maat gemaakt zijn voor de persoonlijke behoeften van de consument;
  • de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel overschreden werd;
  • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending indien na aflevering de verzegeling verbroken is;
  • de levering van goederen wanneer deze na aflevering als gevolg van hun § 3 aard onscheidbaar met andere goederen vermengd werden;
  • de levering van audio- en video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na aflevering verbroken werd;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de regelmatige levering van dergelijke publicaties (abonnement);
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft.


  *** Einde van de instructies voor herroeping***

  Herroepingsformulier

  Vul dit formulier in en stuur deze terug indien u uw contract wilt herroepen.

  Per post: fax: +49 (0)30 / 400 338 199 e-mail: support@rebuy.nl
  reBuy Logistikzentrum
  Kanalstraße 555
  12357 Berlin
  Hierbij herroep(en) ik/wij
  Klantennummer
  Bestelnummer
  ADres
  _____________________________ (voor- en achternaam)
  _____________________________
  _____________________________ (TRNxxx)
  _____________________________ (straat, huisnummer)
  _____________________________ (postcode)
  _____________________________ (Plaats )

  Het contract betreft de koop van het/de volgende product(en)

  Artikel ID (optioneel) Artikelomschrijving Reden (optioneel)
       
       
       
       
       

  Besteld op ___________________ (datum) / ontvangen op ___________________ (datum).


  ____________________________________ (plaats, datum en handtekening)

 2. Voorafgaande aan het terugsturen van gegevensdragers en apparatuur met interne gegevensdragers (bijv. interne harde schijven, USB-sticks en overige opslagmedia) dient u er zelf zorg voor te dragen dat de door u daarop opgeslagen gegevens bewaard en op de gegevensdrager effectief gewist zijn. We staan bij doorverkoop van deze artikelen aan derden niet in voor het bewaren van deze gegevens en het effectief wissen ervan.
 3. Gelieve het artikel indien mogelijk terug te sturen in de oorspronkelijke verpakking en zo nodig beschermend opnieuw verpakt. Hebt u de oorspronkelijke verpakking niet meer, zorg er dan met een geschikte nieuwe verpakking voor dat het artikel voldoende beschermd is voor transport teneinde schadeclaims vanwege beschadiging van het artikel ten gevolge van een gebrekkige verpakking te vermijden. Het artikel dient inclusief de oorspronkelijke reBuy-accessoires geretourneerd te worden. Ontbreken de accessoires, dan wordt dit op het restitutiebedrag evenredig in mindering gebracht. Hetzelfde is van toepassing wanneer een van een reBuy-zegel voorzien origineel accessoire geretourneerd wordt zonder dit zegel.
 4. We betalen u de koopprijs terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Hebt u bij een verzamelbestelling een tegoedbon ingewisseld, dan restitueren we de koopprijs verminderd met het aandeel in de totale tegoedwaarde dat voor dit artikel evenredig is verrekend, vgl. § 3 III 3 van deze algemene overeenkomst.
 5. Bij een bankoverschrijving worden afhankelijk van bank en land uitbetalingen na 2 tot 7 dagen na onze betaalopdracht op uw bankrekening bijgeschreven. Kosten die eventueel verbonden zijn aan een overschrijving naar het buitenland komen voor uw rekening. Informeer zo nodig bij uw bankinstelling of er dergelijke kosten zullen zijn voordat u ons om een bankoverschrijving vraagt.

VI. Garantie, beveiligen en wissen van gegevens, vereisten voor reclamatie (alleen voor ondernemers)

 1. Garantie en garantietermijn

  Neem in een garantiegeval schriftelijk contact met ons op reBuy Logistikzentrum, Kanalstraße 139, 12357 Berlijn of per e-mail aan support@reBuy.nl. Daarnaast kunt u op onze site www.reBuy.nl onder 'Mijn account' ons retourportaal oproepen. Denk eraan het artikel inclusief de oorspronkelijke reBuy-accessoires te retourneren. Ontbreken de accessoires, dan wordt dat mogelijk evenredig in mindering gebracht op het restitutiebedrag. Hetzelfde is van toepassing wanneer een van een reBuy-zegel voorzien origineel accessoire geretourneerd wordt zonder dit zegel.

  We betalen u indien van toepassing de koopprijs zo spoedig mogelijk terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Bij een bankoverschrijving worden afhankelijk van bank en land uitbetalingen na 2 tot 7 dagen na onze betaalopdracht op uw bankrekening bijgeschreven.

  De garantie is conform de wettelijke bepalingen; d.w.z. u hebt al bij risico-overdracht van bestaande gebreken een recht op navervulling (naar keus verhelpen van gebreken of levering van nieuw artikel) en, indien navervulling mislukt, een recht op mindering of ontbinding van de overeenkomst en schadevergoeding; schadevergoeding vindt plaats onder de navolgende beperkingen. Overdracht van garantierecht op derden is uitgesloten.

 2. Geen vereiste voor reclamatie bij aankoop door consumenten

  Wanneer u een consument bent, verzoeken we u ons op zo kort mogelijke termijn op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken aan het artikel (bijv. transportschade), zodat gepaste maatregelen voor het verhelpen van het gebrek/de gebreken genomen kunnen worden. Dit is echter geen voorwaarde voor uw aanspraken vanwege zulke gebreken.

VII. reBuy-garantie: Omvang, voorwaarden, uitzonderingen en uitsluiting

 1. Omvang van de reBuy-garantie

  Naast de voornoemde wettelijke garantie bieden we consumenten bij aankopen via reBuy.nl 3 jaar 'reBuy-garantie' op elektronische artikelen. De wettelijke garantie blijft hierdoor onverlet. Onder onze garantie vallen alle functies van het apparaat die fabrieks-af door de fabrikant zijn gedefinieerd als technische specificaties van het apparaat. Bij gebreken aan deze functies binnen de garantietermijn kunt u het artikel naar ons terugsturen. U kunt kosteloos retourneren met de frankeerbon in ons retourportaal, onder 'Mijn account'. Denk eraan het artikel inclusief de oorspronkelijke reBuy-accessoires te retourneren. Ontbreken de accessoires, dan wordt dat mogelijk evenredig in mindering gebracht op het restitutiebedrag. Hetzelfde is van toepassing wanneer een van een reBuy-zegel voorzien origineel accessoire geretourneerd wordt zonder dit zegel.

  De garantietermijn bedraagt 3 jaar vanaf de dag dat het artikel bij u afgeleverd is. Verlenging van de garantietermijn, bijvoorbeeld vanwege de uitvoering van garantieprestaties, is uitgesloten. De garantietermijn gaat in deze gevallen evenmin opnieuw in.

  Nadat u – voor zover u een consument bent – het gekochte artikel naar ons teruggestuurd hebt, controleren we het op gebreken, in het bijzonder de bovengenoemde functionele gebreken. Stellen we gebreken vast, dan staat het ons vrij om het artikel te repareren, door een ander artikel te vervangen of u de waarde van het apparaat terug te betalen. In de regel wordt het oude apparaat gerepareerd. Is dat onmogelijk, dan behouden we het apparaat en zullen we u ofwel een vervangend apparaat toesturen of de waarde van het apparaat restitueren. Wij beslissen naar ons goeddunken voor reparatie, levering van een vervangend artikel of restitutie van de koopprijs en zijn daarvoor geen verantwoording verschuldigd. Voor het retourneren van het artikel nemen we contact met u op; de kosten voor het terugsturen zijn voor ons.

  In geval van restitutie van de apparaatwaarde betalen we u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Bij een bankoverschrijving worden afhankelijk van bank en land uitbetalingen na 2 tot 7 dagen na onze betaalopdracht op uw bankrekening bijgeschreven. Kosten die eventueel verbonden zijn aan een overschrijving naar het buitenland komen voor uw rekening. Informeer zo nodig bij uw bankinstelling of er dergelijke kosten zullen zijn voordat u ons om een bankoverschrijving vraagt.

  Als u aanspraak denkt te kunnen maken op de 'reBuy-garantie', dient u ons na het ontstaan ervan onverwijld op de hoogte te brengen van het gebrek; de verklaring voor het uitoefenen van de 'reBuy-garantie' moet binnen 3 jaar na leverdatum bij ons binnen zijn. Richt de verklaring schriftelijk aan: reBuy Logistikzentrum, Kanalstraße 139, 12357 Berlijn; of per e-mail aan: support@reBuy.nl. Daarnaast kunt u op onze site www.reBuy.nl onder 'Mijn account' ons retourportaal oproepen en ons daar het garantiegeval melden.

 2. Uitsluiting van de 'reBuy-garantie'
 3. Onder de 'reBuy-garantie' vallen niet:

  • ? Slijtdelen, bijv. verwijderbare geheugenkaarten, sluitelementen bij camera's en objectieven,
  • ? Breekbare (onder)delen, zoals glas, displays, lenzen, door breuk;
  • ? Verbruiksmateriaal, zoals batterijen en accu's
  • ? Bedrijfs- en bedieningsfouten, schade door agressieve omgevingsinvloeden, chemicaliën, reinigingsmiddelen;
  • ? Gebreken aan het artikel die door installatie en transport veroorzaakt zijn;
  • ? Media-artikelen, zoals dvd's, boeken, software, muziek, games enz.

  Onder de 'reBuy-garantie' vallen niet:

  • Gebreken die zijn ontstaan door onvakkundige behandeling, overmatig gebruik, verkeerde hantering of bediening van het artikel van uw kant, in het bijzonder ook verkeerd bewaren en blootstelling van het artikel aan vallen of sterke schokken.
  • Voorbeelden hiervan zijn:
  • Verbreking van zegels, terwijl dat niet noodzakelijk is volgens de bedieningshandleiding;
  • Een gebroken display en/of behuizing;
  • Kabelbreuk bij niet verwisselbare koptelefoonsnoeren;
  • Waterschade;
  • Elektrische defecten ten gevolge van het gebruik van niet door de fabrikant toegelaten laadapparaten;
  • Installatie van niet door de fabrikant toegelaten software (incl. apps etc.);
  • Het niet naleven van de montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzing;
  • Schade die op normale slijtage (bijv. gebruikssporen op de behuizing en/of het display) of opzettelijke beschadiging terug te voeren is;
  • Onvakkundige ingebruikname;
  • Gebrekkig of foutief onderhoud;
  • Schade aan het apparaat waaruit geconcludeerd kan worden dat het gebruikt is voor een doel waarvoor het niet bestemd is;
  • Ongevallen, natuurrampen en alle andere oorzaken die door ons te controleren noch te voorzien zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot blikseminslag, schade door water of vuur, oproer en tekortschietende ventilatie- en klimatologische condities.

VIII. Afvalverwijdering van verpakkingen; elektrische en elektronische apparatuur; batterijen

 1. Het symbool met de doorgekruiste afvalcontainer betekent: afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag niet als ongesorteerd huisvuil worden weggegooid. Als consument kunt u uw oude elektrische en elektronische apparaten kosteloos bij een milieustation afgeven. Voorts kunt u elektrische en elektronische apparaten bij onze verzendpartners inleveren voor terugzending. Voorwaarde hiervoor is wel dat u bij ons een nieuw elektrisch apparaat gekocht hebt en uw oude apparaat gelijksoortig daaraan is. Hebt u geen elektrisch apparaat bij ons gekocht, maar wilt u een oud apparaat teruggeven, dan mag het oude apparaat niet langer dan 25 cm zijn.

  Neem voor de teruggave contact met onze klantenservice op per e-mail aan: support@reBuy.nl.

  Gelieve het oude apparaat voor verzending goed en afdoende te verpakken, zodanig dat breken en mechanische compressie en breuk (nagenoeg) uitgesloten zijn. Inname van oude apparaten mag afgewezen worden, wanneer er ten gevolge van een verontreiniging gevaar voor de gezondheid en veiligheid van mensen bestaat. U bent zelf verantwoordelijk voor het wissen van alle persoonlijke gegevens.

  Afgedankte batterijen en accu's die niet door het oude apparaat omsloten zijn, moeten daarvan gescheiden worden voordat het oude apparaat bij onze verzendpartner wordt ingeleverd.

 2. Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil meegegeven worden. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's in te leveren op daarvoor voorziene punten. Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten, die bij onjuiste opslag of verwijdering het milieu of de gezondheid kunnen schaden. Oude batterijen bevatten daarnaast echter belangrijke grondstoffen, zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel, die opnieuw gebruikt kunnen worden. Batterijen kunnen na gebruik ofwel teruggestuurd of in de nabije omgeving (bijv. in winkels of milieustations of ook op het afhaalpunt van de gebruiker) kosteloos ingeleverd worden. Voor eindgebruikers blijft inleveren op verkooppunten daarbij beperkt tot de gangbare hoeveelheden en tot zulke oude batterijen, die de verkoper als nieuwe batterijen in zijn assortiment heeft of heeft gehad.

  Het symbool met de doorgekruiste afvalcontainer betekent dat u batterijen en accu's niet met het huisvuil mag verwijderen. Onder het symbool kunnen nog tekens met de volgende betekenis afgebeeld zijn:

  1. § Pb: De batterij bevat lood
  2. § Cd: De batterij bevat cadmium
  3. § Hg: De batterij bevat kwik

Btw-teruggave bij domicilie in het buitenland (niet-EU)
reBuy betaalt geen btw terug bij particuliere uitvoer van artikelen naar een land buiten de EU.

§ 4 Geschillenbeslechting

De EU-Commissie heeft een internetplatform ingesteld voor de online beslechting van geschillen; dit ODR-platform dient als een centraal punt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voort zijn gekomen uit online koopovereenkomsten. Het ODR-platform is toegankelijk via: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Met ons kunt u per e-mail aan support@reBuy.nl contact opnemen.