drucken

Bepalingen omtrent bescherming van gegevens.

Stand: 19.12.2018

 1. Basisinformatie voor gegevensverwerking en juridische grondslag
  1. Verantwoordelijke afdeling (verantwoordelijke persoon) voor de gegevensverwerking is reBuy reCommerce GmbH, Potsdamer Str. 188, 10783 Berlijn, Duitsland, e-mail: impressum@rebuy.de.
  2. Deze verklaring voor gegevensbescherming geeft uitleg over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hieronder gezamenlijk als "online aanbod" of "website" aangeduid). De verklaring gegevensbescherming is geldig onafhankelijk van de gebruikte domeinen, systemen, platformen en apparaten (bv. desktops of mobiele telefoons) waarop het online aanbod wordt getoond.
  3. Voor de gebruikte begrippen zoals bv. "persoonsgerelateerde gegevens" of de "verwerking" daarvan verwijzen we naar de definities in art. 4 van de Duitse basisverordening gegevensbescherming (DSGVO).
  4. Tot de in het kader van dit online aanbod verwerkte persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker behoren profielgegevens (persoonlijke aanspreekvorm (geslacht), naam, voornaam, leverings- en factuuradressen, e-mailadres, registratiedatum, account updates, aan- en afmeldtijdstip, opt-in modaliteiten bij nieuwsbriefklanten, aanmeldingen voor verschillende reBuy diensten, bv. koopalarm), overeenkomstgegevens (opdrachtdata, betalingsinformatie, bankgegevens, kredietkaartgegevens) gebruikersgegevens (IP-adres, gebruikersgedrag op de bezochte websites van ons online aanbod, oorsprong van het verkeer, sub-ID bij payback-programma's, gebruikersgedrag bij ontvangst van nieuwsbrieven)
  5. "Gebruikers" zijn alle personen die het online aanbod gebruiken, inclusief de klant. "Klanten" zijn alle personen die bij reBuy over een klantenaccount beschikken. De gebruikte begrippen zoals bv. "gebruikers" dienen geslachtsneutraal te worden begrepen.
  6. Persoonlijke gegevens van klanten en gebruikers verwerken wij alleen in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingsvoorschriften. Dit betekent dat de gegevens van de klant en gebruiker alleen worden doorgegeven als daarvoor een wettelijke grond bestaat. Dit betekent in het bijzonder indien gegevensverwerking noodzakelijk is voor het leveren van onze contractuele diensten (bijv. orderverwerking) en online diensten, of wettelijk verplicht is, indien de gebruiker toestemming heeft gegeven, alsmede op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking en beveiliging van onze online diensten in de zin van art. 6 lid 1 punt f. DSGVO, met name voor het meten van het bereik, het opstellen van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden, het verzamelen van toegangsgegevens en het gebruik van diensten van derden).
  7. We wijzen op de juridische grondslag van het akkoord gaan met art. 6 lid 1 punt a. en art. 7 van de DSGVO, de juridische grondslag voor de verwerking van en het voldoen aan onze prestaties ter uitvoering van maatregelen volgens de overeenkomst art. 6 lid 1 punt b. van de DSGVO, en de juridische grondslag voor de verwerking ter uitvoering om onze juridische verplichtingen art. 6 lid 1 punt c. van de DSGVO, en de rechtsgrondslag voor de verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen Art. 6, lid 1, punt f) DSGVO is.
 2. Veiligheidsmaatregelen
  1. Wij nemen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de voorschriften van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en dus om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegde personen.
  2. Tot de veiligheidsmaatregelen behoort met name de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.
 3. Doorgifte van gegevens aan derden en andere aanbieders
  1. Wij gegen de gegevens van de gebruikers alleen dan door als dit bv. op basis van art. 6 lid punt b. van de DSGVO voor contractuele doeleinden noodzakelijk is of op basis van gerechtvaardigde belangen vlgs. art. 6 lid 1 punt f. van de DSGVO voor de economische en effectieve bedrijfsvoering van onze firma.
  2. Voor zover wij opdrachtnemers gebruiken om onze diensten klaar te zetten, nemen we geschikte juridische voorzorgsmaatregelen evenals dienovereenkomstige technische en organisatorische maatregelen om voor de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens te zorgen volgens de desbetreffende wettelijke voorschriften.
  3. De klantenservice en onze logistiek worden beheerd en uitgevoerd door onze dochteronderneming reBuy reCommerce Services GmbH & Co. KG. Om onze diensten effectief te leveren, heeft het toegang tot uw persoonlijke gegevens, namelijk, maar niet uitsluitend, tot uw klantaccountinformatie en informatie over uw geplaatste bestellingen.
  4. De verzending van bestellingen wordt uitgevoerd door externe verzendserviceproviders. We moeten het adres en de naam die horen bij een bestelling indienen om uw bestelling veilig aan te bieden. Indien nodig delen we het telefoonnummer en e-mailadres dat is opgeslagen in de klantaccount.
  5. Indien in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring inhoud, instrumenten of andere middelen van andere aanbieders (hierna gezamenlijk "derde aanbieders" genoemd) worden gebruikt en zij hun statutaire zetel in een derde land hebben, moet ervan worden uitgegaan dat de gegevens worden doorgegeven naar de landen waar de derde aanbieders hun statutaire zetel hebben. Onder andere landen dient die landen te worden verstaan landen waarin de DSGVO geen direct geldend recht is, d.w.z. in principe landen buiten de EU, resp. buiten de Europese Economische Ruimte. Het doorgeven van gegevens aan andere landen vindt plaats als ofwel een geschikt gegevensbeschermingsniveau, de goedkeuring door de gebruikers of anderszins een wettelijke toestemming beschikbaar is.
 4. Klantgegevens
  1. Wij verwerken profielgegevens volgens art. 6 lid 1 punt f. De DSGVO en contractuele gegevens ten behoeve van het voldoen aan onze contractuele verplichtingen en dienstenlevering vlgs. art. 6 lid 1 punt b. van de DSGVO.
  2. Gebruikers kunnen een klantenaccount aanmaken waarin ze met name hun bestellingen kunnen bekijken. In het kader van de registratie worden de nodige verplichte gegevens aan de gebruiker meegedeeld. De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. Als gebruikers hun gegevens willen wissen, gebruikt u ons contactformulier via https://service.rebuy.nl/customer/portal/emails/new. Kies vervolgens voor "account wissen". Aansluitend sturen we u een e-mail met een link waarmee u het wissen van uw account kunt bevestigen. Het blokkeren van de rekening vindt onmiddellijk plaats; het wissen van de verstrekte informatie geschiedt separaat, nadat alle nog open aankoop- en verkoophandelingen zijn afgesloten, wettelijke bewaringstermijnen vlgs. art. 6 lid 1 punt c. van de DSGVO verlopen zijn en of gegevens ter voorkoming van bedrog resp. opsporing niet meer nodig zijn. De gebruikers zijn verplicht hun gegevens vóór het wissen te beveiligen. Wij zijn gerechtigd de diverse, tijdens de duur van de overeenkomst opgeslagen gegevens van de gebruiker, onomkeerbaar te wissen.
  3. In het kader van de registratie en hernieuwde aanmeldingen evenals gebruikmaking van onze online-diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de desbetreffende gebruikershandeling op. Het opslaan vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde economische belangen, evenals om de gebruiker te beschermen tegen misbruik en ander onbevoegd gebruik. Het doorgeven van deze gegevens aan derden vindt uit principe niet plaats, tenzij dit voor het behartigen van onze aanspraken nodig is of hiertoe een wettelijke verplichting vlgs. art. 6 lid 1 punt c. van de DSGVO bestaat.
  4. Wij verwerken gebruikersgegevens (IP-adres, gebruikersgedrag of de bezochte websites van ons online aanbod, oorsprong van het verkeer, subID bij PayBack programma's gebruikersgedrag bij ontvangst van nieuwsbrieven) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel bv. om de gebruiker productsuggesties te doen uitgaande van hun handelingen tot dan toe.
 5. Contact opnemen
  1. Indien u met ons contact opneemt (via het contactformulier, e-mail of sociale media) worden de opgegeven data van de gebruikers ter verwerking van de contactopname en de afwikkeling daarvan vlgs. art. 6 lid 1 punt b. van de DSGVO verwerkt.
  2. De gegevens van de gebruiker kunnen in ons Customer Relationship Management System ("CRM systeem) of vergelijkbare aanvraagorganisatie worden opgeslagen.
  3. Wij gebruiken het CRM systeem "Desk" van de aanbieder Salesforce.com EMEA Limited Company No. 05094083, geregistreerd in England, Floor d 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, UK op basis van onze gerechtvaardigde belangstelling (efficiente en snelle verwerking van gebruikersaanvragen). Hiertoe hebben wij met Salesforce een contract afgesloten met zgn. EU-standaard contractclausules, waarin Salesforce zich bij de verwerking van gebruikersgegevens verplicht alleen volgens onze aanwijnzigen en met inachtneming van de EU-gegevensbescherming te handelen. Salesforce is voorts toegetreden tot het EU-US Privacy Akkoord en biedt hierdoor een aanvullende garantie om zich aan het Europese recht voor gegevensbescherming te houden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
  4. Communicatiegegevens worden na 12 maanden verwijderd, tenzij we verplicht zijn of het recht hebben om dergelijke gegevens te bewaren onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevenbescherming.
 6. Prijzenspellen
  1. We verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens op basis van artikel 6 lit. een GDPR en de bijbehorende toestemming van de deelnemer bij het spelen van prijzenpellen. Het e-mailadres en de door de deelnemer opgegeven naam worden opgeslagen en verwerkt met het doel de wedstrijd te evalueren en contact op te nemen met de winnaars.
  2. De gegevens worden verwijderd zodra het prijzenspel is voltooid, tenzij u zich op onze nieuwsbrief hebt geabonneerd.
  3. Bot-detectie opmerken
   1. Wij gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangstelling in de zin van art. 6 lid 1 punt f., we de diensten van Distil Networkts Incorporated / 4502 N Fairfax Drive, Suite 200, Arlington, VA 22203 VS. Om de integriteit van ons product in het algemeen en om in het bijzonder bots te detecteren, wordt al het verkeer naar onze website doorzocht en middels Distil Networks tools geanalyseerd voordat het wordt doorgestuurd naar ons.
   2. Distil Networks is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt voor de naleving van de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008U6cAAE&status=Active).
   3. Meer informatie over het privacybeleid van Distil Network en de middelen om bezwaar te maken tegen Distil Network's verwerking van uw persoonlijke gegevens is hier te vinden: https://www.distilnetworks.com/privacy/
  4. Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden
   1. Wij hebben op grond van onze gerechtvaardigde belangstelling in de zin van art. 6 lid 1 punt f. van de DSGVO gegevens over iedere toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenoemde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.
   2. Logbestandinformatie wordt uit veiligheidsoverwegingen (bv. ter opheldering van misbruik of bedrog) voor bewijsdoeleinden bewaard en tot definitieve opheldering van een mogelijk strafbare gebeurtenis niet gewist. Logbestandinformatie wordt na 90 dagen gewist.
  5. Cookies & bereikmeting
   1. Cookies bevatten informatie die door onze webserver of door webservers van derden aan de web-browers van de gebruiker wordt doorgegeven en daar voor een toekomstige zoekopdracht wordt opgeslagen. Bij cookies kan het om kleine bestanden of gelijkaardige soorten informatieopslag gaan. Ze kunnen verschillende informatie bevatten, zoals informatie over de duur van uw verblijf op onze website of uw inloggegevens.
   2. Wij gebruiken daarbij "sessiecookies" resp. "trackingcookies". De "sessiecookies", die alleen voor de duur van uw huidige bezoek op onze website worden opgeslagen (bijv. om de opslag van uw loginstatus of de functie van het winkelmandje en daarmee het gebruik van ons onlineaanbod mogelijk te maken). In een sessiecookie wordt een willekeurig gekozen vast identificatienummer vastgelegd, een zogenoemd sessie-ID. Daarnaast bevat een cookie informatie over de oorsprong en de opslagtermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Sessiecookies worden gewist als u het gebruik van ons online aanbod heeft beëindigd en bv. uitlogt of de browser sluit. De "trackingcookies" blijven op uw computer staan om winkel-, personaliserings- en registratiediensten tijdens uw volgende bezoek makkelijker te maken. Cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden wat u gekozen hebt om te kopen, terwijl u verder winkelt. "Trackingcookies" kunnen door de gebruiker handmatig worden verwijderd.
   3. De gebruikers zullen worden geïnformeerd over het gebruik van cookies in het kader van pseudoniemmetingen binnen het toepassingsgebied van deze gegevensbeschermingsverklaring.
   4. Als de gebruiker niet wil dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt hem gevraagd de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van zijn browser te de-activeren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. De uitsluiting van cookies kan tot functiebeperkingen van dit online aanbod leiden.
   5. U kunt het gebruik van cookies voor het meten van bereik en voor reclamedoeleinden uitschakelen via de deactiveringspagina van het netwerkreclame initiatief. (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren).
   1. Prudsys
    1. Op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de personalisatie van uw winkelervaring op onze website) in de zin van Art. 6 (1) verlicht. f GDPR gebruiken we diensten van Prudsys AG, Zwickauer Strasse 16, 09112 Chemnitz, Duitsland. om u gepersonaliseerde productsuggesties te bieden, wordt informatie over uw eerdere winkelgedrag op onze website, dat wil zeggen eerder gekochte of opgeslagen producten, bekendgemaakt aan Prudsys. U bent niet persoonlijk identificeerbaar met deze informatie; alle informatie wordt uitsluitend anoniem opgeslagen.
    2. Meer informatie over het privacybeleid van Prudsys en de middelen om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking door Prudys van uw persoonlijke gegevens vindt u hier: https://prudsys.de/datenschutz/.
    3. Koopalarm
     1. We bieden onze klanten de mogelijkheid om een ​​koopalarm in te stellen voor alle door ons aangeboden artikelen. Als er een koopalarm is ingesteld, ontvangt de klant een e-mailmelding zodra het gewenste artikel beschikbaar is voor aankoop. Voor dit doel verwerken we het klantummer en het e-mailadres van de klant om een ​​precontractuele service uit te voeren in de zin van Art. 6 lit. b) GDPR.
     2. Op basis van onze legitieme interesse in het optimaliseren van ons online aanbod, zullen dezelfde gegevens worden opgeslagen voor evaluatie tot maximaal 2 jaar. Na deze periode worden de persoonlijke gegevens geanonimiseerd, zodat identificatie van individuele klanten niet meer kan plaatsvinden
     3. Affiliate
      1. Op basis van onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de economische werking van ons online aanbod, in het genereren van nieuwe klanten en het onderhouden van de relatie met onze huidige klanten) in de zin van Art.6 (1) verlicht. f GDPR gebruiken we de diensten van Awin BV, Entrepotdok 86, 1018 AD Amsterdam, Nederland. Daarom verwerken wij uw subID en sturen wij informatie door over uw bestelling aan Awin BV. U bent niet persoonlijk identificeerbaar met deze informatie.
      2. Verdere informatie over het privacybeleid van Awin en de middelen om bezwaar te maken tegen de verwerking door Awin van uw persoonlijke gegevens zijn hier te vinden: https://www.awin.com/nl/juridisch/privacy-policy
      3. Google Analytics
       1. Wij maken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische bedrijfsvoering van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 punt f. van de DSGVO) gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google gebruikt cookies. De door een cookie vergaarde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt in de regel aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.
       2. Google is volgens het Privacy-Shield Akkoord gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie zich aan het Europese recht op gegevensbescherming te houden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
       3. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker te beoordelen, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om nadere, met het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik, verbonden diensten aan ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden samengesteld.
       4. Wij maken gebruik van Google Analytics om de advertenties ingezet binnen de reclamediensten van Google en zijn partners alleen aan die gebruikers te tonen die ook interesse in ons online aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bv. interesse in bepaalde thema's of producten, die aan de hand van bezochte websites worden bepaald) die wij aan Google doorgeven (zgn. "remarketing" resp. "Google Analytics Audiences"). Met behulp van de "remarketing audiences" willen we er ook zeker van zijn dat onze advertenties de gebruiker interesseren en niet als vervelend worden ervaren.
       5. We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het akkoord over de Europese Economische Ruimte wordt verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar verkort.
       6. Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies verhinderen door hun browsersoftware hierop in te stellen; gebruikers kunnen Google ook verhinderen de door het cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod en de verwerking van deze gegevens door Google te verzamelen door het downloaden en installeren van de browserplug-in die via de volgende link beschikbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
       7. Nadere informatie omtrent gegevensgebruik door Google, instellings- en verbodsmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners ("Gegevensgebruik door Google door uw gebruik van websites of apps van onze partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden"), http://www.google.nl/settings/ads ("Informatie beheren die Google gebruikt om u op reclame attent te maken").
       8. Om te voorkomen dat uw gegevens via Google Analytics op onze website worden verzameld, klikt u op de volgende link: Google-Analytics-opt-out. Opmerking: als u op de link klikt, wordt een opt-out-cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u vervolgens de cookies in dit browser verwijdert, dient u opnieuw op de link te klikken. Bovendien geldt de opt-out alleen voor het browser dat u ten tijde heeft gebruikt en alleen voor ons webdomein via welke u op de link heeft geklikt.
      4. Google-Re/Marketing-Services
       1. Wij gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische bedrijfsvoering van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 punt f. van de DSGVO) de marketing- en remarketing-diensten (kortweg "Google marketing services") van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, ("Google").
       2. Google is volgens het Privacy-Shield Akkoord gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie zich aan het Europese recht op gegevensbescherming te houden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
       3. Met de Googlemarketingservices kunnen wij advertenties voor en op onze site selecteren, zodat gebruikers alleen advertenties kunnen zien die mogelijk bij hun interesses passen. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties ziet voor producten waarin hij geïnteresseerd was op andere websites, wordt dit "remarketing" genoemd. Voor deze doeleinden wordt bij het oproepen van onze en andere websites waarop de Google marketingdiensten actief zijn onmiddellijk een code door Google uitgevoerd en worden zgn. (re)marketing tags (onzichtbare grafieken of code, ook wel "web beacons" genoemd) met de website verbonden. Met behulp daarvan wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende websites worden gebruikt, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt genoteerd welke websites de gebruiker heeft bezocht, voor welke inhoud hij zich interesseert en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, daarnaast technische informatie over de browser en het besturingssysteem, doorverwijzende websites, bezoektijd evenals nadere gegevens over het gebruik van het online aanbod. Tevens wordt het IP-adres van de gebruikers vastgelegd, waarbij wij in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verkort en alleen in uitzonderingsgevallen volledig wordt doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar wordt verkort. Het IP-adres wordt niet met andere gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google samengevoegd. De hiervoor genoemde informatie kan van de kant van Google ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker aansluitend andere websites bezoekt, kunnen hem overeenkomstig zijn interesses de op hem afgestemde advertenties worden getoond.
       4. Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt in het kader van Google-marketingdiensten. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de namen of e-mailadressen van gebruikers opslaat en verwerkt, maar de relevante data-cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent vanuit het oogpunt van Google dat de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie houder, ongeacht wie deze cookie houder is. Dit is niet van toepassing als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door de marketingdiensten van Google verzamelde informatie over gebruikers wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.
       5. Tot de door ons gebruikte Google marketingservices behoort o.a. het online reclameprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords krijgt iedere AdWordsklant een andere "conversie-cookie". Cookies kunnen zo niet via de websites van AdWordsklanten worden gevolgd. De door de cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWordsklanten die gekozen hebben voor conversietracering. De AdWordsklanten krijgen het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een met een conversietraceringstag voorziene site zijn doorgestuurd. Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.
       6. Wij kunnen op basis van de Googlemarketingservice "DoubleClick" advertenties van derden beperken. DoubleClick gebruikt cookies waarmee Google en zijn partnerwebsites die doorschakeling van advertenties op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website resp. andere websites op het internet mogelijk maakt.
       7. We kunnen eveneens de dienst "Google Optimizer" inzetten. Google Optimizer maakt het ons in het kader van de zogenoemde "A/B testing" mogelijk na te gaan hoe verschillende veranderingen van een website effect hebben (bv. veranderingen van invoervelden, van het design, enz.). Voor deze testdoeleinden worden cookies op de apparaten van gebruikers achtergelaten. Daarbij worden alleen pseudonieme gegevens van de gebruiker verwerkt.
       8. We kunnen ook gebruik maken van de "Google Tag Manager" om Google analyse- en marketingdiensten te integreren en te beheren in onze website.
       9. Verdere informatie over gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de verklaring gegevensbescherming van Google staat onder https://www.google.com/policies/privacy.
       10. Als u reclame met betrekking tot uw interesse door Google marketingservices wilt aanvechten, kunt u de door Google aangeboden instellings- en opt-out-mogelijkheden gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences.
       11. De data wordt na 18 manaden verwijderd.
      5. Verdere retargetingdiensten
       1. Wij gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische bedrijfsvoering van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 punt f. van de DSGVO) ook gebruik van verdere remarketingdiensten. Ze functioneren net zoals als onder punt 9 staat beschreven.
       2. Op deze website wordt door Criteo GmbH (Gewürzmühlstraße 11, 80538 München) informatie over het surfgedrag in geanonimiseerde vorm voor marketingdoeleinden verzameld en met behulp van cookies opgeslagen. Criteo analyseert surfgedrag en geeft productaanbevelingen zoals gepersonaliseerde reclamebanners weer op andere websites (zogenaamde uitgevers). De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van een website persoonlijk te identificeren. Enig ander gebruik of doorgifte vindt niet plaats. Verdere informatie over de Criteo bepalingen voor gegevensbescherming evenals de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de analyse en opslag van uw surfgedrag door Criteo vindt u hier http://www.criteo.com/nl/privacy.
       3. Een ander programma met dezelfde functionaliteit is neXeps. Om meer over het gegevensgebruik door neXeps te weten te komen kan u de website bezoekenhttps://www.nexeps.com/Datenschutzbestimmungen1.pdf. Als u zich tegen de op interesse gebaseerde reclame door neXeps wilt verzetten, kunt u de door neXeps aangeboden opt-out-mogelijkheid gebruiken: http://r.nexeps.com/optout.php?cid=5320
       4. Wij gebruiken ook de diesten van RTB House op dezelfde manier. Om meer over het gegevensgebruik van RTB House te weten te komen, bezoekt u de website https://www.rtbhouse.com/privacy/. Als u zich tegen de op interesse gebaseerde reclame van RTB House wilt verzetten, kunt u de door RTB House aangeboden opt-out-mogelijkheid gebruiken: https://www.rtbhouse.com/optout-page/
      6. Facebook Social Plugins
       1. Binnen ons online aanbod en vanwege onze legitieme belangen (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod) in de zin van Art.6 (1) lit. f, we gebruiken de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of, als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). .
       2. Wij gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische bedrijfsvoering van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 punt f. van de DSGVO) gebruik van Social Plugins ("plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt beheerd ("Facebook"). De plugins kunnen interactie-elementen of inhoud (bv. video's, grafieken of tekstbijdragen) weergeven en zijn herkenbaar aan een Facebooklogo (witte "F"op blauwe achtergrond, de begrippen "like" of "thumbs up" als tekens) of worden weergegeven door de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst met en het aanzien van de Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
       3. Facebook is volgens het Privacy-Shield Akkoord gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie zich aan het Europese recht op gegevensbescherming te houden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
       4. Als een gebruiker een functie van dit online aanbod oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook direct aan het apparaat van de gebruiker doorgegeven en hierdoor in het online aanbod ingesloten. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens gebruiksprofielen van de gebruikers worden gemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en de gebruiker dus overeenkomstig van onze kennis van zaken informeert.
       5. Door het inkapselen van de plugin verkrijgt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende site van het online aanbod heeft opgevraagd. Als de gebruiker op Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebookaccount toevoegen. Wanneer gebruikers interageren met de plug-ins, zoals het indrukken van de "Vind ik leuk"-knop of het plaatsen van een commentaar, wordt de informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid van Facebook is, bestaat desalniettemin de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres ter kennis neemt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.
       6. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van de privésfeer van de gebruiker kunt u vinden in deze tips voor de gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.
       7. Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn op Facebook opgeslagen aanmeldingsgegevens, moet hij zich voor het gebruik van ons onlineaanbod bij Facebook afmelden en zijn cookies wissen. Verdere instellingen en verzet tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn binnen de Facebook profielinstellingen mogelijk: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen vinden onafhankelijk van het platform plaats, d.w.z. ze worden voor alle apparaten zoals een desktopcomputer of mobiele apparaten overgenomen.
      7. Facebook-, Custom Audiences en Facebook-marketingdiensten
       1. Binnen ons online aanbod wordt op basis van onze gerechtvaardigde belangstelling in analyse, optimalisatie en economische bedrijfsvoering van ons online aanbod en voor deze doeleinden het zog. "Facebook pixel" van het sociale netwerk Facebook dat door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, resp. als u in de EU woonachtig bent, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt gebruikt ("Facebook"), ingezet.
       2. Facebook is volgens het Privacy-Shield Akkoord gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie zich aan het Europese recht op gegevensbescherming te houden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
       3. Met behulp van de Facebook pixel is het voor Facebook aan de ene kant mogelijk de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. "Facebook ads") te bepalen. Op dezelfde manier maken wij gebruik van de Facebook pixel om de door ons ingezette Facebookads alleen aan die Facebook gebruikers te tonen die ook interesse in ons online aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bv. interesse in bepaalde thema's of producten, die aan de hand van bezochte websites worden bepaald) die wij aan Facebook doorgeven (zgn. "Custom Audiences"). Met behulp van de Facebook pixels willen we er ook zeker van zijn dat onze Facebookads de gebruiker potentieel interesseren en niet als vervelend worden ervaren. De Facebookpixel helpt ons ook de effectiviteit van Facebookadvertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te begrijpen door te laten zien of gebruikers zijn omgeleid naar onze website na het klikken op een Facebookadvertentie (de zogenaamde "conversie").
       4. De Facebookpixel wordt bij het oproepen van onze websites direct door Facebook ingekapseld en kan op uw apparaat een zgn. cookie, d.w.z. een klein bestand opslaan. Als u zich aansluitend op Facebook inlogt of in ingelogde toestand Facebook bezoekt, wordt het bezoek aan ons online aanbod in uw profiel weergegeven. De via u verkregen gegevens zijn voor ons anoniem, en bieden ons dus geen terugkoppelingen naar de identiteit van de gebruiker. In ieder geval worden de gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en door Facebook evenals voor eigen marktonderzoeks- en reclamedoeleinden kan worden gebruikt. Voor zover wij gegevens ter vergelijking aan Facebook zouden doorgeven, worden deze lokaal in/via de browser versleuteld en pas daarna aan Facebook via een beveiligde https-verbinding verstuurd. Dit wordt alleen gedaan met als doel een vergelijking met de eveneens vergelijkende, door Facebook versleutelde gegevens te maken.
       5. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijn gegevensgebruik van Facebook. Op dezelfde wijze volgen de algemene instructies voor de weergave van Facebookads in de richtlijn gegevensgebruik van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Ga naar de Facebook Help-sectie voor specifieke informatie en details over FacebookPixel en hoe het werkt: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
       6. U kunt de werking van de Facebookpixels en het gebruik van uw gegevens ter vorming van Facebookads aanvechten. Om in te stellen welke soorten advertenties u ziet binnen Facebook, kunt u de pagina bezoeken die is ingesteld door Facebook en de instructies volgen voor op gebruik gebaseerde advertentie-instellingen daar: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen vinden onafhankelijk van het platform plaats, d.w.z. ze worden voor alle apparaten zoals een desktopcomputer of mobiele apparaten overgenomen.
       7. Om het samenstellen van uw gegevens via de Facebookpixels op onze website te voorkomen, klikt u a.u.b. op de volgende link: Facebook-Opt-Out. Opmerking: als u op de link klikt, wordt een "opt-out" cookie op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist dan moet u nogmaals op de link klikken. Verder geldt de opt-out alleen binnen de door ons gebruikte browser en alleen binnen ons webdomein waarin op de link werd geklikt.
       8. U kunt het gebruik van cookies voor het meten van bereik en voor reclamedoeleinden uitschakelen via de deactiveringspagina van het netwerkreclame initiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren).
      8. Cross-device diensten
       1. Wij gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische bedrijfsvoering van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 punt f. van de DSGVO) de diensten van Roq.ad GmbH om een cross-device gebruik van ons aanbod te begrijpen.
       2. Om meer over het gegegensgebruik van Roq.ad te weten te komen, kan u de website bezoeken https://www.roq.ad/privacy#privacy. Als u een cross-device-analyse door roq.ad wilt aanvechten, kunt u de door opt-out mogelijkheid beschikbaar gesteld door roq.ad gebruiken: https://www.roq.ad/privacy#optout
      9. Nieuwsbrief
       1. Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie-, verzend- en statistische evaluatieprocedure en uw bezwaarrechten. Door u op onze nieuwsbrief te abonneren, verklaart u akkoord te zijn met de ontvangst en de beschreven procedure.
       2. Inhoud van de nieuwsbrief: wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en verdere elektronische mededelingen met reclame-informatie (hierna: "Nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke goedkeuring. Voor zover in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud daarvan concreet wordt omschreven, is dit voor de goedkeuring van de gebruiker maatgevend. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze acties, waardebonnen, productaanbevelingen, verzoeken om waardering van uw aankoop- resp. verkoopervaring, herinneringen aan producten in het winkelwagentje of op het notitieblok, herinneringen aan producten in het winkelmandje, nieuws op reBuy
       3. Double-Opt-In en protocollering: de aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats via de zgn. double-opt-in procedure voor zover u zich via onze Duitstalige of Nederlandstalige website voor een nieuwsbrief aanmeldt. D.w.z. u ontvangt na de aanmelding een e-mail waarin u om de bevestiging van uw aanmelding wordt gevraagd. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich met e-mailadressen van vreemden kan aanmelden. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op met als doel de nieuwsbrief toe te sturen. Wettelijke grondslag is art. 6 lid 1 p. 1 punt a. van de DSGVO. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden in een protocol vastgelegd om de aanmeldingsprocedure volgens de wettelijke bepalingen te kunnen bewijzen. Hiertoe hoort het opslaan van het moment van aanmelden en bevestigen evenals het IP-adres. De wijzigingen van de bij uw verzendservice opgeslagen gegevens worden hier eveneens in een protocol vastgelegd.
       4. Verzendservice: de verzending van de nieuwsbrief vindt plaats via "Salesforce", een platform van o.a. nieuwsbriefverzending van de aanbieder Salesforce.com EMEA Limited Company No. 05094083, geregistreerd in Engeland, Floord 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY Londen. Hier kunt u de gegevensbeschermingsvoorschriften van de transporteur bekijken: https://www.salesforce.com/nl/company/privacy/full_privacy/. Salesforce.com is verplicht zich te houden aan het EU gegevensbeschermingsniveau. Salesforce is voorts gecertificeerd onder het Privacy Shield Akkoord en biedt hierdoor een aanvullende garantie om zich aan het Europese recht voor gegevensbescherming te houden (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active).
       5. Aanmeldingsgegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, vult u gewoon uw e-mailadres in.
       6. Statistisch onderzoek en analyses - de nieuwsbrieven bevatten een zgn. "web-beacon", d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief vanaf de server van de verzender wordt opgeroepen. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opzoeklocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden technisch te verbeteren. De statistische enquêtes omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie weliswaar aan individuele nieuwsbriefontvangers worden gerelateerd. Het is echter noch ons doel, noch dat van de verzenddienst om individuele gebruikers in de gaten te houden. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen volgens de belangen van onze gebruikers.
       7. Het gebruik van de verzenddienst, het uitvoeren van statistisch onderzoek en analyses alsmede het in een protocol vastleggen van de aanmeldingsprocedure geschieden op basis van onze gerechtvaardigde belangen vlgs. art. 6 lid 1 punt f van de DSGVO. Onze interesse richt zich op het inzetten van een gebruikersvriendelijk evenals veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als ook aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet.
       8. Opzegging/herroeping - u kunt onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, d.w.z. uw goedkeuring herroepen. Daarmee wist u tegelijkertijd uw goedkeuring voor de verzending door de verzenddienst en de statistische analyses. Een gescheiden herroeping door de verzenddienst of het statistische onderzoek is helaas niet mogelijk. Een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief vindt u aan het einde van iedere nieuwsbrief.
      10. Integratie van diensten en inhoud van derden
       1. Wij maken binnen ons online aanbod op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische bedrijfsvoering van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 punt f. van de DSGVO) gebruik van inhoud- of service-aanbiedingen van derden om hun inhoud en diensten, zoals bv. video's of teksten te integreren (hierna tezamen aangeduid als "inhoud"). Dit veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daardoor voor de weergave van deze inhoud noodzakelijk We stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Derde aanbieders kunnen verder zogenoemde pixeltags (onzichtbare grafieken, ook aangeduid als "web beacons") voor statistische of marketingdoeleinden gebruiken. Via de "pixeltags" kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website worden beoordeeld. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod, en kan worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.
       2. In de volgende presentatie wordt een overzicht gegeven van derde aanbieders en hun inhoud, samen met links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen, die meer informatie bevatten over de verwerking van gegevens en, in sommige gevallen die hier al zijn genoemd, bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde opt-out):
        • Als onze klanten de betaaldiensten van derden gebruiken (bv. PayPal, directe overschrijving of kredietkaart), dan zijn de algemene voorwaarden en de tips over gegevensbescherming van de desbetreffende derde van toepassing, die op de desbetreffende website resp. mobiele apps opvraagbaar zijn. Voor de afhandeling van de betalingen gebruiken wij de diensten van Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederland.
        • Video's van het platform "YouTube" van de derde aanbieder Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-Out: https://www.google.com/settings/ads/.
        • Links naar de platforms Xing, aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland. Verklaring gegevensbescherming: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.
        • Wij bieden een link naar het platform Twitter, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Privacybeleid van Twitter via http://twitter.com/privacy. U kunt uw privacy-instellingen voor Twitter wijzigen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings ändern.
        • Op onze pagina vindt u een link naar de functies van Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Privacyverklaring: http://instagram.com/about/legal/privacy/.
        • Webanalyse en optimalisatie met behulp van de dienst Hotjar, van de derde aanbieder Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. Met Hotjar kunnen de bewegingen op websites, waarop Hotjar wordt gebruikt, worden nagegaan (zgn. heatmaps). U kunt bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. Verder worden technische gegevens zoals gekozen taal, systeem, beeldschermresolutie en soort browser vastgelegd. Daarmee kunnen, tenminste tijdelijk tijdens het bezoek aan onze website, profielen van de gebruikers worden gemaakt. Voorts is het met behulp van Hotjar ook mogelijk om feedback direct van de gebruiker van de website binnen te halen. Op die manier krijgen wij waardevolle informatie om onze website nog sneller en klantvriendelijker vorm te geven. Verklaring gegevensbescherming: https://www.hotjar.com/privacy. Opt-out: https://www.hotjar.com/opt-out.
      11. Rechten van de gebruiker
       1. De gebruiker heeft het recht om op verzoek en kosteloos informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die wij over hem hebben opgeslagen.
       2. Bovendien hebben gebruikers het recht onjuiste gegevens te corrigeren, de verwerking en verwijdering van hun persoonsgegevens te beperken, indien van toepassing, hun rechten op gegevensportabiliteit te doen gelden en, in geval van vermoeden van onwettige gegevensverwerking, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
       3. Ook kunnen gebruikers hun toestemming herroepen, in principe met werking voor de toekomst.
      12. Wissen van gegevens
       1. De bij ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra ze niet langer voor hun doel nodig zijn en aan het wissen geen wettelijke bewaringsplicht is verbonden. Voor zover de gegevens van de gebruiker niet gewist worden omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden noodzakelijk zijn, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden gebruikt. Dat geldt bv. voor gegevens van de gebruiker die om handels- of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard.
       2. Volgens wettelijke bepalingen vindt het bewaren gedurende 6 jaar plaats volgens § 257 lid 1 van het Duits HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekingsbewijzen, enz.) evenals gedurende 10 haar volgens § 147 lid 1 van het Duitse AO (boeken, tekeningen, situatieberichten, boekingsbewijzen, handels- en zakelijke brieven, voor belasting relevante documenten, enz.).
      13. Recht op verzet
       1. Gebruikers kunnen tegen de lopende verwerking van hun persoonsgerelateerde gegevens volgens de wettelijke voorschriften te allen tijde verzet aantekenen. Het verzet kan in het bijzonder tegen de verwerking voor doeleinden van directe reclame plaatsvinden.
      14. Wijzigingen in dit privacybeleid
       1. Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties of in het geval van wijzigingen aan de dienst of de verwerking van gegevens. Dit geldt echter alleen voor aangiften over gegevensverwerking. Indien toestemming van de gebruiker vereist is of indien onderdelen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten betreffende de contractuele relatie met de gebruikers, worden de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers aangebracht.
       2. De gebruiker wordt gevraagd om zich regelmatig over de inhoud van de verklaring gegevensbescherming te informeren.
      15. Gegevensbeschermingsfunctionaris

       Als u vragen hebt met betrekking tot gegevensbescherming, neem dan contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris via datenschutz@rebuy.com resp. per post via t.a.v. Datenschutzbeauftragten, reBuy reCommerce GmbH, Potsdamer Str. 188, 10783 Berlijn, Duitsland