Aanvullende voorwaarden voor bedrijven

De reBuy-service staat ook voor zakelijke klanten, klanten die handelen als onderdeel van hun commerciële of professionele activiteit, ter beschikking. Voor zakelijke klanten gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor consumenten. Om de wetgeving met betrekking tot zakelijke transactie na te leven, zijn daarbij de volgende aanvullende en afwijkende bepalingen van toepassing.

1. Eigendomsvoorbehoud

Afwijkend van § 3 I.2 uit de algemene voorwaarden geldt voor zakelijke klanten het volgende: alle aangekochte goederen blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is voltooid. Dit eigendomsvoorbehoud omvat alle vorderingen alsook rente en bijkomende kosten.

2. Uitsluiting van garantie

Afwijkend van §3 VI is de ondernemer onderhevig aan het inspectie- en kennisgevingsplicht om daarmee zijn recht op garantie te verzekeren. Bij grote getalen omvat de inspectieverplichting een steekproefsgewijze controle van de geleverde goederen. Voor alle andere transacties dienen de producten dusdanig gecontroleerd te worden zodat veelvoorkomende kwaliteitsgebreken kunnen worden ontdekt. Wanneer de ondernemer het nalaat de gekochte artikelen binnen een redelijke termijn (14 dagen na ontvangst van de bestelling) te inspecteren op de zojuist beschreven wijze, wordt geacht dat de bestelling in de contractuele toestand verkeerd.

Indien er een afwijking van de contractuele toestand is ontdekt, moet deze binnen uiterlijk 14 dagen nadat de inspectie heeft plaatsgevonden worden bekend gemaakt. In het geval dat een gebrek pas later optreedt of ontdekt wordt, moet dit uiterlijk 14 dagen na ontdekking aan ons worden gemeld.

Meldingen van gebreken dienen binnen de gestelde termijn schriftelijk (e-mail, fax, brief) aan het in artikel 2 van het eerste deel van de algemene voorwaarden genoemde adres van reBuy worden gestuurd. Bij kennisgeving per brief, is de datum van de poststempel bepalend voor de termijnhandhaving.

Wanneer de ondernemer zijn inspectie- kennisgevingsplicht nalaat, is zijn recht op garantie uitgesloten.

3. Slotbepaling


In geval van een conflict hebben de afwijkende bepalingen voorrang. In alle andere gevallen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.